سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی راضی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
احمد نیکنام – استادیار مهندسی عمران زلزله
علیرضا اسدیان اردکانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارائه ی یک روش مقیاس سازی برای کاهش پراکندگی پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه ناشی از اعمال یک دسته شتابنگاشت است روشهای مختلفی برای مقیاس کردن شتاب نگاشت ها توسط آیین نامه های و محققین توصیه و استفاده شده است به عنوان مثال هم اکنون روش ارائه شده در ایین نامه FEMA440 که در آن مقیاس کردن براساس جابجایی بام تحت مود اول سازه است بصورت گسترده ای برای ش اخص شدت در مقیاس کردن استفاده می شود. پراکندگی پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه بستگی زیادی به شتاب نگاشتهای استفاده شده دارد این پاسخ ها می تواند تا سه برابر پراکندگی داشته باشد دقت و توانایی روش ارائه شده روی سه سازه ی فولادی پنج ده و پانزده طبقه مورد ارزیابی قرارگرفته است.