سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر رنجبران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد- ایران
محمدصادق قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق – ایران

چکیده:

در این مقاله روشی برای مدیریت تراکم با توجه به ساختار بازار ایران و قیمت گذاری پرداخت بر اساس پیشنهاد، ارائه شده است. در این روش پیشنهادی بازار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول بازار بدون درنظرگرفتن قیود انتقال وبراساس اولویت بندی واحدهای ارزا ن تر اجرا شده وواحدهای برنده مشخص می شوند . در مرحله دوم بازار با درنظرگرفتن قیود انتقال اجرا شده و به تولیدکننده گانی که درمرحله اول در بازار برنده شده اند ولی بخاطر محدودیت انتقال نتوانسته اند تولیدکنند، خسارتی تحت عنوان هزینه فرصت ازدست رفته تعلق می گیرد. در مرحله دوم ما این هزینه را در تابع هدف درنظرگرفته ایم تا تغییر در آرایش تولید در زمانیکه در شبکه تراکم وجود دارد در کمترین هزینه انجام شود. نتایج شبیه سازی بروی یک شبکه ۳۹ شینهIEEE نشان داده شده است.