سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حائری – دانشیار دانشکده برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روشی برای تعیین ضرایب کنترل کنندهPIبا استفاده از تقریب پاسخ کنترل کنندهDMC ارائه شده است . دقت تقریب همانطوری که به پارامترهای کنترل کنندهPIمرتبط است به پارامتر های کنترل کنندهDMC هم ربط دارد. ارتباط اول طوری است که می شود به راحتی از روش های غیر مستقیم بهینه سازی مانندQP استفاده کرد . برای تعیین پارامتر های بهینه کنترل کنندهDMC بخاطر پیچیده بودن رابطه آنها با کیفیت پاسخ نهائی , از روش مستقیم بهینه سازیgrid method استفاده شده است . با استفاده از الگریتم برازش منحنی فرمول هائی برای تنظیم پارامترهای کنترل کنندهPI بر حسب پارامتر های سیستم پیشنهاد شده است . در نهایت با بهره گیری از ارائه نتایج شبیه سازی , کارائی روش پیشنهاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته است