سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصوره عشوریون – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

پروژه های نرم افزاری به دلی لماهیت خود مخاطرات خاص خود را نیز به دنبال دارند دراین تحقیق تلاش شدها ست که روشی جهت ارزیابی میزان تلاش مورد نیاز برای پیاده سازی پروژه های نرم افزاری ارایه شود چرا که تجربه نشان داده است بسیاری از پروژه های نرم افزاری به دلیل عدم ارزیابی صحیح از میزان تلاش مورد نیاز درمراحل میانی پروژه دچار کمبود نیروی انسانی شدها ند این امر درکنار عدم وجود نیروهای توانمند نیاز به آموزش جهت هماهنگی نیروهای جدید با فناوریو نیز فرایندهای توسعه و گاه افزایش غیرمنطقی هزینه های پروژه اتمام پروژه های نرم افزاری را با تاخیرات طولانی و یاحتی توقف کامل روبرو نمودها ست حال آنکه درصورت ارزیابی صحیح می توان درهمان ابتدای پروژه با برگزاری دوره های آموزش موازی با مراحل ابتدایی پروژه مدیریت موثری برپروژه حاکم نمود بدیهی است که این امر خود به روشی خوش تعریف و درعین حالتکاملی نیازمند است که بتواند در مراحل مختلف و به خصوص ابتدایی پروژه درک شفافی از میزان تلاش مورد نیاز پروژه پدیدآورد.