مقاله روشی کارا برای افزایش توامان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سنجش از دور و GIS ایران از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: روشی کارا برای افزایش توامان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل اختلاط طیفی
مقاله قدرت تفکیک مکانی
مقاله قدرت تفکیک طیفی
مقاله پیکسل مختلط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی دوست فاخره
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آبکار علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پارامترهای فیزیکی دست یافتنی از داده های سنجش از دور، بازتابندگی سطح در نواحی مختلف طیف بازتابی الکترومغناطیسی است. تقریبا همه پیکسل های شهری تصویر شده به وسیله سنجنده هایی با قدرت تفکیک مکانی پایین یا متوسط، پیکسل های مختلط اند. بازتابندگی پیکسل مختلط، ترکیبی از بازتابندگی چندین عارضه جداست که درون میدان دید سنجنده قرار گرفته اند. یکی از روش های معمول برای توصیف محیط های شهری استفاده از روش های طبقه بندی و مدل های جداسازی است. از پرکاربردترین مدل های جداسازی نیز تحلیل اختلاط طیفی است، که بازتابندگی پیکسل مختلط را به صورت ترکیب خطی از بازتابندگی و درصد حضور هر یک از مواد موجود در آن پیکسل بیان می کند. تحلیل اختلاط طیفی به دو مدل جداسازی طیفی و مکانی تقسیم می شود. هدف در مدل جداسازی مکانی، تعیین طیف بازتابندگی کلاس های شهری است. در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مکانی تصویر IKONOS با قدرت تفکیک مکانی ۴ متر و تعداد ۴ باند و اطلاعات طیفی تصویر  Hyperionبا قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر و تعداد ۲۴۲ باند و روش جداسازی مکانی خطی، طیف بازتابندگی برخی از مواد شهری تعیین گردید. برای ارزیابی نتایج، مقایسه پیکسل بازسازی شده تصویر Hyperion و پیکسل واقعی به کار گرفته شد. پس از تعیین طیف مواد شهری، تصویری با قدرت تفکیک مکانی ۴ متر و ۱۳۶ باند تهیه گردید که تا حد ممکن تغییرپذیری مواد شهری در آن در نظر گرفته شده است.