سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسدالله محمودزاده وزیری – دکتری ریاضی،عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند،خراسان جنوبی،ایران،
سلیمه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،سیستان
ملیحه قنبری –

چکیده:

در این مقاله الگوریتم گرادیان تصویرشده غیریکنواخت را برای مسائل مینیممسازی توابع مشتقپذیر روی مجموعههای بسته ومحدب ارائه میکنیم. این روش براساس قانون انتخاب طولگام غیریکنواخت در روش جستجوی خطی غیریکنواخت گریپو،لمپاریولوسیدی توسعه یافته است. بهطورخاص روش غیریکنواخت را با انتخاب طولگام در روش گرادیان طیفی برای تسریع در روند همگرایی ترکیب میکنیم. علاوهبراین در مسیر غیرخطی گرادیان تصویرشده کلاسیک از گرادیان تصویرشده طیفی شدنی نیز به عنوان یک جهت جستجو برای جلوگیری از محاسبات اضافی روند جستجوی یکبعدی استفاده میکنیم