سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسحاق رسولی سرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

یکی از عمده ترین پارامترها و شاخصه های پیشرفت در کشورها موقع توسعه اقتصادی و توانمندی های مربوط به آن می باشد که با توجه به تأثیرات متقابل آن با بخش هزین هها، توجه به میزان هزین ههای بخ شهای مختلف امری ضروری م ینماید. در ایران نیز در دو سال اخیر افزایش هزینه ها در بخش حمل و نقل عل یالخصوص با اصلاح قیمت حام لهای انرژی باعث گردیده است تا این مساله در بخش حمل و نقل دریایی نیز به شکل عمده ای قابل ملاحظه باشد. با توجه به نیاز به اعمال سیاست ها و راهکارهای مؤثر در کاهش هزینه های تمام شده، در این مقاله راهکارهای مختلف صرفه جویی از دو دیدگاه صرفه جویی در مصرف انرژی (با توجه به مقایسه مقدار انرژی مصرفی ناوگان های مختلف مؤثر در حمل و نقل دریایی) و نیز صرف هجویی در استفاده از امکانات خدماتی در بخش مدیریتی مورد اشاره قرار گرفته و تشریح گردیده اند. در این مقاله روش تحقیق به شکل عمدتاً کتابخانه ای و اسنادی می باشد و توصیه های مختلفی را شامل می گردد که می تواند مورد استفاده دست اندرکاران این صنعت قرار گیرد.