سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

صنایع غذایی یکی ازبخشهای عمده مرتبط با حضور میکروارگانیسم های پاتوژن می باشد نقص درتعیین پاتوژن می تواند منجر به اثرات مرگبار شود اگرچه امنیت غذایی بطورعمده بهبود یافته است اما پیشرفت ها درزمینه اثرات میکروارگانیسم های ناشی ازغذایحاصل از آلودگی میکروبی شیمیایی و توکسین ها دربسیاری از کشورها یکنواخت نیست بیوتکنولوژی میتواند بطور شگف انگیزی زمان و نیرویا نسانی مورد نیاز جهت ردیابی شکارسازی و شناسایی میکروبها را کاهش دهد دراین مقاله کاربردهای بیوتکنولوژی تشخیصی درزمینه کاوشگرهای ژنی جهت ردیابی میکروبهایی بیماریزا واکنشهای زنجیره ای پلیمراز انتی بادیها درسیستم های خاصی تشخیص نورافشانه زیستی برای پایش بهداشت و آلودگی بوسیله میکروب خاص و نیز بیوسنسورها یا حسگرهای زیستی درصنایع غذایی مورد بحث قرارمیگیرد.