سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رحمانپور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یوسف عظیمی – دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

محدودیت شیب دیواره معدن یکی از فاکتورهای موثر در ایمنی و اقتصاد معادن روباز است که نقش اساسی و تعیین کننده در شکل، اندازه و وسعت محدوده نهایی معدن نقش اساسی و تعیین کننده دارد. امروزه با پیشرفت روشهای کامپیوتری درطراحی و برنامهریزی معادن، و با توجه به اهمیت محدودیت شیب، مدلسازی دقیقتر و موثرتر شیب معادن امکانپذیر میباشد. مدلسازی صحیح شیب دیواره باعث میشود که طراحی انجام شده از لحاظ هندسی و عملیاتی به آنچه که در واقعیتاتفاق میافتد نزدیکتر باشد، و ارزشیابی عملیات معدنکاری با دقت بیشتری صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا روشهای مختلفمدلسازی شیب معادن روباز شامل روشهای مقاطع، الگوی جستجوی حداقل، و رویه هرمی معرفی شدهاند. سپس با استفاده از روشهای مذکور اقدام به محاسبه محدوده نهایی معدن گلگهر ۲ شده است. بررسی نتایج نشان میدهد که استفاده از روشالگوی جستجوی حداقل در مدلسازی شیب باعث ایجاد محدوده نهایی با شکل واقعیتر و عملیاتیتر میشود که هندسه آن فاقد گوشههای تیز میباشد. با استفاده از روش الگوی جستجوی حداقل در مدلسازی شیب معدن گلگهر ۲، ذخیره قابل استخراج این معدن ۵۰/۱۳میلیون تن و نسبت باطله برداری ۱:۳/۱۱برای این معدن محاسبه شده است