سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره نظری – دانشگاه آزاد اسلامی محلات
نسترن وفایی –

چکیده:

از آنجایی که اطلاعات بصورت نمایی رشد می کنند پرس و جوی دقیق و کارآمد به منظور کاهش دامنه ی جستجو یک نیاز جدید و اساسی تبدیل شده است با افزایش تعدادوب سرویس ها تطبیق و کشف وب سرویس ها اهمیت بیشتری پیدا کرده و کارسخت تری می شود از طرفی درمکانیزم UDDI شرح سرویس ها براساس نحو است و نه معانی آنها بنابراین ماشین معانی وب سرویسها را نمی فهمد و جستجو براساس UDDI کارآمد نحواهد بود به منظور افزیاش نسبت دقت و نسبت فراخوان سرویس بازیابی روش موثراضافه کردن اطلاعات معنایی به وب سرویس ها به منظور پیاده سازی و به اجرا درآوردن تطبیق معنایی وب سرویسهاست درزمینه ی استفاده از حوزه ی آنتولوژی برای توصیف معنای وب سرویس ها و تطبیق آنها درسطح معنایی تحقیقات زیادی انجام شده و درحال انجام است این مقاله مشکل تطبیق وب سرویس ها را با استفاده از فاصله معنایی بین مفاهیم درآنتولوژی حل می کند چندروش مختلف به منظور محاسبه فاصله معنایی بیان شده و درانتها این روش ها مقایسه می شوند.