سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید یاوری نیا – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قائم مقام ومعاونت اجرایی شمالغرب تهر

چکیده:

در سالهای اخیر مسئله نحوه وچگونگی استفاده بهینه انرژی در دستورکار مجامع علمی و حتی سیاسی کشورهای دنیاقرارگرفته وبه نظر میرسدکه قرن ۲۱ رابایدقرن جنگ انرژی نامید.در این بین نحوه استفاده صحیح ازانرژی الکتریکینیزدردستورکارقرارداردوقسمت زیادی ازانرژی الکتریکی در صنایع مختلف مصرف می شود وباتوجه به اینکه الکتروموتورهااز ارکاناصلی صنایع می باشند لذاچگونگی مصرف انرژی در الکتروموتورها بسیار مهم است.دراین نوشتار ۹روش کاملا عملی جهت کاهش مصرفانرژی موتورها بیان شده که باعث کاهش مصرف برق در الکتروموتورها وافزایش راندمان آنها خواهد شد.در پایان هم با ارائه چندپیشنهادونتیجه گیری این نوشتار به پایان می رسد.