سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار مهندسی محیطزیست سواحل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیطزیست، دانشگاه صنعتی خواجه ن
سیدامیر دوازده امامی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

امروزه تعداد بسیار زیادی شناور مغروق در محیط دریاها و اقیانوسها وجود دارد که باید هر چه سریعتر خارج شوند، خارجسازی این شناورهای غرقشده به دلیل ایمنی دریانوردی، آلودگیهای زیست محیطی، کسب منافع مادی از طریق اسکراپ کشتی مغروق و دستیابی به مصالح آن، مباحث باستانشناسی و جلوگیری از تغییرات مورفولوژیکی ۱ بستر دریا بسیار ضروری میباشد. در زمینه خارجسازی کشتیهای مغروق تاکنون کنوانسیونهای مختلفی در سراسر دنیا و در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به تصویب رسیده است مانند: کنوانسیون بینالمللی لندن در رابطه با نجات شناورهای مغروق، انگلستان ۱۹۸۹ . کنوانسیون بینالمللی نایروبی در رابطه با حذف کشتیهای مغروق در محیطهای آبی، کنیا ۲۰۰ کنوانسیون منطقهای کویت در رابطه با همکاری جهت حفاظت از محیطزیست دریایی خلیجفارس و دریای عمان، راپمی ۲۰۰۷ یکی از مباحث مهم در خارجسازی کشتیهای مغروق، توجه به محیطزیست دریا و ارزیابی اثرات این فعالیت در محیط میباشد. در این مطالعه ابتدا روشهای مختلف جهت خارجسازی کشتیهای مغروق بررسی و با یکدیگر مقایسه شده، سپس معایب و مزایای هر کدام از این روش ها ذکر شده و روش برش سرد با توجه به مسائل زیستمحیطی و فنی جهت خارجسازی کشتی مغروق سونبونگ انتخاب شده است. کدورت ناشی از جابجایی و بلندکردن کشتی، برادههای تولیدی در هنگام برش کشتی، فاضلابهای بهداشتی تولید شده توسط کارگران و پرسنل، مواد زائد جامد، مواد روغنی و شیمیایی از مواردی هستند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند که در صورت مدیریت صحیح می توان از آلودگی آب، خاک و هوا جلوگیری نمود. یکی از اثرات منفی خارجسازی کشتی مغروق سونبونگ، کدورت ایجاد شده ناشی از جابهجایی کشتی از کف دریاست که میتواند بر مرجانهای منطقه بسیار تاثیرگذار باشد. لذا در این مطالعه آثار مثبت و منفی ناشی از خارجسازی کشتی مغروق سون بونگ به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته و روشهای کاهش اثرات نامطلوب بر محیطزیست منطقه مورد مطالعه ارائه گردیده است، همچنین با استفاده از نرمافزار Mike21 جریان در اطراف جزیره خارک در حالت جزر و مد مدلسازی شده است و از نتایج آن، جهت زمان مناسب برای خارجسازی کشتی مغروق سون- بونگ استفاده شده است. در ایران تاکنون هیچ اقدامی جهت خارجسازی کشتیهای مغروق با توجه به مسائل فنی و زیستمحیطی صورت نگرفته است، لذا انجام این طرح میتواند به عنوان الگویی جهت طرحهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد.