سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید عسکری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
بیژن هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مهتاب عباس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
احسان شکاریان –

چکیده:

آب درصنایع نقش بسیارمهم و حیاتی دارد با توجه به اینکه با مشکل کم ابی دچارهستیم استفاده مجدد و بازیابی از آبهای فرایندی درصنایع بسیارارزشمند و قابل توجه است دراین مقاله به بررسی روشهای پیش تصفیه و تصفیه آب مخصوصا برای حذف کلر و tds پرداخته شدهاست دو روش اصلی و جدید مانند نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس را شرح داده ایم درروش نانوفیلتراسیون یک غشا برای حذف ناخالصی ها استفاده می شود و پس از آن غشا درون یک پایلوت قرارگرفته میش ود که درادامه مقاله توضیح کاملی ارایه شدها ست نتیجه کلی ازبررسی ها حاکی از این است که اگرروش اصلی نانوفیلتراسیون قراربگیرد باوجود حداقل سه روش پیش تصفیه آب فرایندی سیستم بسیارپاک میشود