سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
مهدی پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

با توجه به کاهش منابع آب شیرین با کیفیت و قابل دسترس و همچنین افزایش تقاضا برای مصرف آب، نیاز به استفاده از منابع نامحدود و فراوان آبهای دریا و در برخی مناطق آبهای شور و لبشور در حال افزایش است. بدین منظور از روشها و فرآیندهای مختلف نمکزدایی همچون آبشیرینکنهای حرارتی و غشایی در مناطق ساحلی استفاده میشود. میزان مصرف انرژی یکی از عوامل مهم در مباحث بهرهبرداری و اقتصاد سیستمهای نمکزدایی بشمار میرود. کاهش در میزان مصرف انرژی علاوه بر کاهش هزینههای نمکزدایی، موجب کاهش نگرانیهای زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای در اثر استفاده از سوختهای فسیلی، به منظور تامین منبع انرژی برای نیروگاههای نمکزدایی از آب دریا میشود. بنابراین روشهای به حداقل رساندن انرژی مصرفی و یا جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر در سرتاسر جهان در حال توسعه و پیشرفت میباشد. در این مقاله آخرین تحولات و فنآوریهای جدید همچون روشهای طراحی نوین، غشاهای پیشرفته، بهرهگیری از ابزار بازیافت انرژی و فنآوریهای نوین به منظور کاهش مصرف انرژی توسط آب شیرینکنها به روش اسمز معکوس مورد بحث قرار خواهد گرفت و میزان صرفهجویی در مصرف انرژی، مزایا و معایب هرکدام بیان میشود.