سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کمال پاک نژاد – عضو هیات علمی و مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

چکیده:

یکی از شاخصهای مهم در تعیین اینکه شیب تا چه اندازه ای به گسیختگی نزدیک یا از آن دور است، ضریباطمینان می باشد. روشهای تعادل حدی بعنوان تکنیکهای پرطرفدار در تحلیل شیبها همواره مورد توجه بوده اند.در این تحقیق روشهای تعادل حدی بکار رفته در تحلیل پایداری شیبها مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسهشده اند و با توجه به شرط تعادل لنگر یا تعادل نیرو، معادلات ضریب اطمینان ارائه شده است.با توجه به اینکه اختلاف اساسی در بین روشهای تعادل حدی، فرضیات آنها در تعیین عملکرد نیروهای داخلی بینقطعات که به نیروهای نرمال و برشی مربوط می شوند، است، نتایج حاصل از تحلیل شیب درروشهای مختلف با هممقایسه شده اند. به همین منظور شیب ساده ای در حالت های مختلف تحلیل شده که جهت انجام تحلیل برنامه SLOPE/W که بر پایه روش تعادل حدی است مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه نشان می دهد که در روشهای تعادل حدی عملکرد نیروهای داخلی بین قطعات ثابت و شناخته شده نمی باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که بهینه سازی در برنامه SLOPE/W سطح لغزش غیر دایره ای را نتیجه می دهد که میتواند الگوی مناسبی برای سطح لغزش بحرانی شیب باشد. همچنین میتوان نشان داد که معادلات ضریباطمینان می تواند با توجه به اینکه آیا شرط تعادل نیرو برقرار شده یا شرط تعادل لنگر، به فرم یکسانی برای تمامیروشها ارائه گردد.SLOPE/W ، کلمات کلیدی: تحلیل شیب، تعادل حدی، ضریب