سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۳۸

نویسنده(ها):

کیمیا حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

روش هیبرید یکی از روشهای براورد دبی های حداکثر لحظه ای در دوره بازگشتهای متفاوت در مناطق خشک و کم آب که فاقد آمار و دارای تعداد محدودی ایستگاه هیدرومتری می باشند کاربرد دارد هدف اصلیدراین تحقیق بدست اوردن روابط و مدلهایی با روش هیبرید و رگرسیونی چند متغیره سیل شاخص که با استفاده از آنها بتوان مقدا ر دبی با دوره بازگشت های مختلف را در زیرحوشه های فاقد ایستگاه یا هر نقطه دلخواه از حوضه بدست آورد و همچنین مقایسه روش هیبرید با روش سیل شاخص و رگرسیون چند متغیره برای این منظور اطلاعات مربوط به دبی های حداکثر لحظه ای ۱۹ ایستگاه در منطقه مورد مطالعه شهرستانهای شمال و شمال شرق استان فارس که دارای شرایط لازم در تحلیل منطقه ای بودند انتخاب گردید و جهت بررسی اعتبار این ۳ روش از آزمون کای اسکونر استفاده شد که نتایج نشان داد روش رگرسیون چند متغیره درتمامی دوره بازگشتها نسبت به روشهای دیگر از دقت بالایی برخوردار است.