سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهرنوش حسن زاده – کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

درپروژه های کلان چه دولتی و چه خصوصی اولین سوالی که از منظر اقتصادی مطرح می شود این است که تامین مالی این پروژه ها چگونه انجام خواهد شد؟ از آنجا که اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده موتور محرکه فعالیت های اقتصادی خوانده می شود تامین مالی این پروژه ها از مهمترین عواملا جرایی کردن آنها به شمار می رود با توجه به تنوع وگستردگی روشها و منابع تامین مالی انتخاب بهترین گزینه اغلب کار دشواری است و تصمیم گیری درمورد آن نیاز به درنظر گرفتن عناصر متعددی از جمله ذینفعان شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی دارد دراین مقاله یک یاز این عناصر مههم تصمیم گیری یعنی تاثیر عامل محصول نهایی درتعیین نوع روش تامین مالی بررسی شده است فرضیه این پژوهش عبارت است از تامین منابع مالی نوسازی بافت های فرسوده ارتباط تنگاتنگی با نوع محصول مورد انتظار از فرایند نوسازی دارد بنابراین لازم است درکی صحیح از محصول مورد انتظار و شرایط خاص آن صورت پذیرد با توجه به نقاط قوت و ضعف هریک از روشهای تامین مالی لازم است معیارهای موثر درانتخاب از میان آنها مشخص شود دراین تحقیق از ۶ نمونه موردی نوسازی درایران به عنوان گزینه های مختلف از روشهای تامین مالی استفاده شده است برای انجام سنجش میان گزینه ها روش انتخاب سلسله مراتبی AHPو نرم افزار Expert Choice به کاررفته است.