سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فرزام ابوالفتحی – مدیرگزارشات شرکت راه آهن شهری تهران و حومهمترو
سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سیدبابک ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

همزمان با شروع قرن بیست و یکم دستیابی به موفقیت دربکارگیری روشهای مختلف حمل و نقل درتوسعه شهری مشکل تر می شود این واقعیت ناشی از ظهور عصر جدیدتری است که تغیر یکی از خصایص اصلی آن می باشد موقعیت جدید منجر به بازنگری اساسی دراولویت های حمل و نقل ساختار کیفیت و خدمت رسانی دیدگاه های استراتژیک و مدلهایی از توسعه حمل و نقل است که تا به حال به کار گرفته شدها ند دراین میان روش موثری که برا یدرک نیازهای مردم با رویکرد توسعه ای می توان مطرح نمود حمل ونقل ریلی درون شهری است درایران نیز توسعه مترو بهترین تابلوی خدمت رسانی به مردم درعرصه حمل و نقل درون شهری است و به عنوان یک نماد توسعه و پیشرفت به حساب می آید و هر عملیاتی که برای احداث و بهره برداری آن انجام می شود یک شاخص درمیزان توسعه است علاوه بر ان اگر واقعا به بحث ساخت و بهره برداری مترو نیز به عنوان یک فرایند توجه کنیم م یتوان آن را یک شاخص پیشرفت در توسعه کشور تلقی کرد از دید صاحبنظران کاملا پذیرفته است که حرکت موثر و سازنده درمسر توسعه مترو م یتواند تصویر روشنی دررسیدن باهداف سند چشم انداز فراهم نماید نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها درحال حاضر به عنوان یکی ا زمهمترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد.