سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهتا شهیدی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
احسان رحیمی لرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمدحسین حیدری جولا – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مصطفی شجری –

چکیده:

درسالهای اخیر باتوجه به گسترش بهر هبرداری از مخازن گازی عمیق نیاز به انگیزش اینگونه چا هها پس از اتمامحفاری یادرحین بهره برداری از آن ها الزامی بوده و در نتیجه آسیب هایی به چا ههای تکمیل شده دراین مخازن کم تراواودرحین عملیاتهای حفاری، تعمیر، تکمیل و انگیزش چاه وارد می شود و نیز به منظور آشنایی دست اندرکاران صنعت نفت با آسیب های سازندیِ چنین چا ههایی و نحو هی تقابل با مشکلات عمد ه ی چاه های گازی کم تراوا تحقیقاتی صورت پذیرفته، که یکی از آن ها بررسی انجام شده بر روی نحو هی کاهش افت فشار تحتانی یکی از چاه های گازی کم تراوا در جنوب غرب کشورمی باشد، بنابراین رو شهای پیشنهادی بهینه ای جهت تولید از چاه با توجه به تجربه ی اسیدکاری موفق اینگونه چاه ها پیشنهاد گردیده است.