سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران
ابوذر شفیع پور – کارشناس ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده:

کاهش اصطکاک در فصل مشترک تایر و سطح راه یکی از عوامل ایجاد و افزایش شدت تصادفات جادهای شناخته شده است. اندازهگیری مشخصات اصطکاکی رویههای روسازی در بسیاری از کشورهای دنیا در طول ۵۰ سال اخیر یکی از اولویتهای اندازهگیری ایمنی راهها بوده است و از آن در طراحی و مدیریت راهها استفاده شده است. بافت ریز و درشت از جمله مشخصات سطح روسازی هستند که در ایجاد اصطکاک سطحی مؤثر بوده است. این مقاله به تقسیمبندی روشهای مختلف اندازهگیری مشخصات اصطکاکی، نحوه اندازهگیری مقاومت اصطکاکی، معایب و مزایا برای هر روش به منظور شناخت بهتر آنها ارائه شده است.