سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه آهنگری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

روستاها به منزله فضای حیاتی تعدادبسیاری از انسان ها به ویژه درجوامع درحال توسعه که با انبوهی از محدودیت ها کمبود مناب و سرمایه روبرو هستند به منظور جوابگویی به تامین نیازها و همچنین ارتقای سطوح و کیفیت زندگی اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی ساکنان درون خود روستا درگذرزمان نیازمند رشد و توسعه هستند با توجه به اینکه فقیرترین روستانشینان را افراد بدون زمین کشاورزی و یا به دلیل سختی آب و هوا بدون دامهای زیاد و کشت اندک تشکیل میدهند می توان با تنوع بخشی به فعالیت های غیرکشاورزی و دامی دراین سکونتگاه های انسانی موجب اشتغال زایی و ایجاد آسایش درکانون کوچک زندگی آنها شد از این رو اندیشمندان برای رسیدن به توسعه پایدار درروستاها تدابیر و راه کارهای گوناگونی اندیشیده اند که دراین میان میتوان به توسعه صنعت گردشگری درروستاها که سبب ایجاد اشتغال و درآمدزایی به سبب تعامل دو سویه و سازنده روستائیان با دیگر افراد و فرهنگ ها می شود یاد کرد.