مقاله روزه داری و پیامدهای بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: روزه داری و پیامدهای بارداری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله روزه داری
مقاله زایمان
مقاله عفونت
مقاله نوزاد نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسکابادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری حمیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محبی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی تاثیر روزه داری بر سلامت مادران باردار، ضرورتی انکارناپذیر است. مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج متناقصی را گزارش کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری مادران روزه دار و غیر روزه دار انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ بر روی ۱۰۰۰ زن باردار در بخش مامایی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. افراد بر اساس شرح حال به دو گروه مورد (مادرانی که حداقل ۱۰ روز در طول بارداری روزه گرفته بودند=۶۱۴ نفر) و شاهد (مادرانی که روزه نگرفته بودند=۳۸۶ نفر) تقسیم شدند. مادران دو گروه، بیماری خاصی در دوران بارداری نداشتند. سپس مشخصات افراد و پیامدهای بارداری دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی و کورسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر سن مادر (
p=0.499)، شغل (P=0.384)، تحصیلات (p=0.245)، پاریتی (p=0.094) و مراقبت قبل از تولد (p=0.222) همگن بودند. سزارین در ۱۹۴ نفر (%۵۰٫۸) از گروه شاهد و در ۲۵۲ نفر (%۴۱٫۸) از گروه مورد انجام شده بود (p=0.008). 46 نفر (%۱۵) از گروه شاهد و ۲۸ نفر (%۱۷٫۲) از گروه مورد به عفونت حین زایمان مبتلا بودند (p=0.212). میانگین وزن نوزادان در گروه شاهد ۳۰۰۰ گرم و در گروه مورد ۳۱۷۰ گرم بود (p=0.065). میانگین وزن قبل از بارداری در مادران گروه مورد ۶۰٫۱۶ و در گروه شاهد ۵۸٫۵۸ کیلوگرم بود (p=0.053). میانگین وزن ماه آخر بارداری در مادران گروه مورد ۷۰٫۹۵ و در گروه شاهد ۷۰٫۷۷ کیلوگرم بود (p=0.443).
نتیجه گیری: روزه داری بر روی پیامدهای بارداری (عفونت بارداری و حین زایمان، وزن قبل از بارداری و وزن ماه آخر بارداری، مراقبت های پره ناتال و تولد نوزاد نارس) تاثیر قابل توجهی ندارد.