سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران
اسماعیل صالحی – دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران
احمدرضا یاوری – دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران
محمد شاکرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده:

رود-دره های مهمترین عامل شکل دهی مورفولوژی شهر و عامل دوام و پایداری اکولوژی شهری هستند. هدف کلی تحقیق حاضر ارائه راهکار ها و سیاست های اجرایی بر شهر تهران در راستای برنامه ریزی و طراحی اکولوژیک، بازگرداندن مسیر رود-دره ها به خط القعر های توپوگرافیک شهری و بهره گیری از آن ها به عنوان کریدورهای ارتباطی میان لکه های سبز میان مقیاس و کلان مقیاس شهری و جریان ارتباط میان سطوح بالادست و پایین دست شهر است. در این راستا به منظور انطباق این اصول با مناطق شهری، رود – دره درکه به عنوان یکی از کریدورهای سبز در بافت شمال تهران مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و از نوع کاربردی است، ضمن تبیین نقش و جایگاه رود دره ها به عنوان پارادایم شاخصه های طبیعی، در حوزه پیمایش منطقه مورد مطالعه از روش های مشاهده مستقیم و روش تصویری در بستر مطالعات میدانی استفاده شده و همچنین در روش استدلالی- استنتاجی براساس تکنیک سوآت (swot)محیط طبیعی رود دره درکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که پس از انتخاب استراتژی به ارائه سیاست‌ها، راهکارها و پیشنهادات اجرایی مربوطه در راستای حفظ محیط زیست شهری پرداخته شده است.