سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسداله محبوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مش
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

رودولی تها، ندو لهای حاوی اجتماعات جلب کهای کورالین (رودوفیتا، کورالیناس هآ) هستند. الگوی پراکندگی جلب کهای کورالین و هم چنین نحوه رشد آ نها از جمله مهم ترین ابزارهای مفید در بازسازی محیط, دیرینه به شمار می روند. چهار گونه و سه جنس از جلب کهای کورالین شاملLithothamnion sp.B Lithothamnion sp.A, Mesophyllum sp., Sporolithon Sp.,متعلق به کربنا تهای الیگوسن در ناحیه ی بیجگان (دره جاسب) واقع در شمال شرق دلیجان شناسایی شدند. رودولی تهای شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه به اشکال بیضوی؛ کروی و دیسکی شکل دیده می شوند و تنها مرحله رشد اولیه (Gs1 ) رانشان می دهند و درلاگون( بخش کم عمق پشت ریف)، سراشیب قاره ای و موقعیت جلوی ریف و به شکل نابرجا (حاصل از جریان خرده دار) تشکیل شده اند. حضور رودولی تها به همراه فرامین یفرها و مرجا نها در توالی رسوبی نشانگر سیستم پلات فرم کربناته مناطق گرم و کم عمق است. تحلیل ویژگ یهای مورفولوژی اثرات فسیلی ایجاد شده توسط موجودات حفار در رودولی تها منجر به شناسایی ۵ نوع اثر فسیلی به شکل ماکروبورینگ گردیده است که شامل Entobia, Trypanites, Meandropolydora Caulostrepsis, Gastrochaenolites است.