سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز کامکاری – عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شهره – دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی
علی فدایی – کارشناسارشد علوم تربیتی، رئیسآموزش و پرورشمنطقه ملارد
مرضیه عزیزی – کارشناسروانشناسی، مسئول مرکز اختلالاتیادگیری مرکز ملارد

چکیده:

از آنجایی که در حیطه سنجشاستثنایی به بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزارهای روانشناختی در راستای تشخیصو شناسایی ناتوانی یادگیری پرداخته میشود، در پژوهشحاضر با هدفشناسایی روایی تشخیصی نسخه نوین هوشآزمای تهران- استانفورد- بینه، تعداد ۱۲۴ نفر از دانشآموزان پایه اول با ناتوانی یادگیری خواندن، در شهرستانهای تهران (ملارد، شهر قدس، شهریار، اسلامشهر، گلدسته و …) بهعنوان نمونه ملاکی (بالینی) در نظر گرفته شدند و با استفاده از تحلیلهای روانسنجی و به خصوصمنحنی راک، روایی تشخیصی ابزار مزبور مورد تأیید قرار گرفت و ضریب حساسیت۰/۸۶, ضریب وضوح گرایی ۰/۸۲ به عنوان معرفه هایی از ویژگیهای مطلوبروانسنجی ابزار مزبور، با استناد به خردهآزمونهای حافظه فعال کلامی، حافظه فعال غیرکلامی، دانشکلامی و دانشغیرکلامی به دستآمد. در نهایت، توصیه میشود که از ابزار مزبوربرای شناسایی ناتوانی یادگیری در پایه اول دبستان استفاده شود و با استناد به نمراتآزمودنی در آزمونهای پایه، بتوان برنامهریزی مداخلهای منطبق بر نیازهای آموزشی- درمانی دانشآموزان نارساخوان را طراحی نمود