مقاله روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین ۲۷ گویه ای در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۳۱۰ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین ۲۷ گویه ای در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین
مقاله نوجوانان
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک آذین امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نائینیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر وارسی مقدماتی روایی و پایایی نسخه ۲۷ گویه ای پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی بود.
روش: ۵۵۱ دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد با دامنه سنی ۱۹-۱۱ سال با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه پس از اجرای مقدماتی و انجام مصاحبه شناختی روی نمونه اصلی اجرا شد. افزون بر نسخه خودسنجی کیداسکرین ۲۷ گویه ای، نسخه چهارم پرسش نامه کیفیت زندگی بیماری های کودکان، مقیاس های مرکزی عام (PedsQL)، نسخه ۲۸ گویه ای پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28)، شاخص بهزیستی شخصی، نسخه دانش آموزان (PWI-SC)، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS)، پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSSEI)، پرسش نامه نقاط قوت و ضعف (SDQ) و پرسش نامه ویژگی های اجتماعی- اقتصادی اجرا شد. روایی کیداسکرین به روش های تحلیل روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی و افتراقی) و هم گرا و واگرا و پایایی به روش های آلفای کرونباخ و بازآزمایی (با فاصله دو هفته) بررسی شد.
یافته ها: اثر کف برای ابعاد بهزیستی روان شناختی، حمایت اجتماعی و هم سالان و ارتباط با پدر و مادر و خودمختاری و اثر سقف برای تمام ابعاد مشاهده شد که از میزان قابل توجهی برخوردار نبود. یافته های تحلیل عاملی تاییدی حاکی از برازندگی مناسب مدل با داده ها بود. بررسی روایی هم گرا و واگرا نشان داد همبستگی میان ابعاد کیداسکرین، جز بعد حمایت اجتماعی و هم سالان، با ابعاد مشابه در سایر پرسش نامه ها که ساختارهای مشابهی را می سنجیدند، در حد متوسط و قوی بود (p<0.01). هم چنین میان دو گروه با وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین و سه گروه وضعیت روان شناختی (بهنجار، مرزی و نابهنجار) در بعضی از ابعاد کیداسکرین تفاوت وجود داشت (p<0.05). ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد، جز بعد محیط مدرسه بالاتر از ۰٫۷۰ و ضرایب بازآزمایی دوهفته ای برای تمام ابعاد در حد قوی بود (p<0.01) که نمایان گر ثبات آزمون در طول زمان است.
نتیجه گیری: کیداسکرین ۲۷ گویه ای از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است.