مقاله روایی و پایایی پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: روایی و پایایی پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله پرستاری
مقاله شایستگی
مقاله مراقبت معنوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلج محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاکپورحاجی آقا امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زیدی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اندازه گیری شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های پرستاری و گسترش آن ها اهمیت فراوان دارد و کاربرد ابزاری روا و پایا در متون علمی توصیه شده است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۱۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. پرسش نامه شایستگی در ارایه مراقبت های معنوی پرستاری وان لئون و همکاران به فارسی ترجمه و مجددا ترجمه برگردان شد و برای تعیین حساسیت های فرهنگی مورد آزمایش پایلوت قرار گرفت. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. توافق درونی با آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین سوال ها تخمین زده شد. علاوه بر این، پایایی آزمون باز آزمون مقیاس در فاصله دو هفته بین ۲۰ نفر تعیین شد.
یافته ها: ترتیب عوامل به طور کامل با همان هایی که قبلا در جریان روان سنجی نسخه انگلیسی استخراج شده بود، منطبق بود. ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار ۰٫۷۷ و برای زیر شاخه ها بین ۰٫۶۵ تا ۰٫۸۵ بود. همه سوال ها همبستگی بین سوالی معنی داری داشتند (P<0.05). نتایج آزمون بازآزمون نشان دهنده ثبات پرسش نامه و زیر شاخه های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس ۶ عامل را با مقدار ایگن بیش تر از یک ایجاد کرد که ۶۳٫۱۸% واریانس را توصیف می کردند. زیر شاخه ها همگنی خوبی را نشان دادند که میانگین همبستگی بین سوالی بیش تر از ۰٫۳۵ و ضریب پایایی آزمون بازآزمون نیز خوب بود. تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی را برای مدل ۶ عاملی نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پرسش نامه می تواند برای مقاصد تحقیقاتی، آموزشی و عملی در ارزیابی شایستگی های پیراپزشکان به خصوص پرستاران دارای شرایط لازم برای ارایه مراقبت های معنوی استفاده شود. کیفیت روان سنجی ابزار نیز راضی کننده بود. البته محدودیت های روش شناسی باید در توسعه بیش تر پرسش نامه شایستگی مراقبت معنوی مد نظر قرار گیرد.