مقاله روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه بوستون در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم تونل کارپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه بوستون در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم تونل کارپ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم مجرای مچ دست
مقاله پرسش نامه بوستون
مقاله تکرارپذیری نتایج پژوهش
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سمایی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی جمیله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از پرسشنامه تونل کارپ بوستون برای اندازه گیری شدت علائم و وضعیت عملکردی افراد مبتلا به سندرم تونل کارپ (Carpal Tunnel Syndrome (CTS) رایج است. هدف از انجام این مطالعه ترجمه، بومی سازی و بررسی روائی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه می باشد.
مواد و روش ها: پرسشنامه دارای دو بخش ارزیابی شدت علائم (BQ-SS) با ۱۱ سوال و وضعیت عملکردی (BQ-FS) با ۸ سوال است. پس از تهیه نسخه فارسی توسط دو مترجم و تجزیه و تحلیل ترجمه ها، یک نسخه واحد بدست آمد که مجددابه زبان انگلیسی ترجمه و با نسخه اصلی مطابقت داده شد. جهت تعیین روائی صوری از نظرات ۱۵ بیمار CTS دوطرفه (۳۰ پرسشنامه) و برای تعیین روائی محتوائی از نظرات ۲۰ تن از متخصصین مرتبط علوم پزشکی استفاده گردید. برای تعیین پایائی، از ۴۵ بیمار (محدوده سنی ۲۰ تا ۶۰ سال با ۸۶ دست مبتلا) مبتلا به CTS در دو گروه کم سواد و باسواد خواسته شد که پرسشنامه فارسی شده بوستون را در دو جلسه متوالی به فاصله حداقل ۲ هفته برای هر یک از دستهای مبتلای خود تکمیل کنند.
نتایج: سازگاری درونی (IC) با استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه باسواد در بخش های BQ-SS و BQ-FS، به ترتیب ۰٫۸۸ و ۰٫۹۰ و برای گروه کم سواد مقادیر به ترتیب ۰٫۹۰ و ۰٫۹۰ در سطح عالی ارزیابی شد. ضریب همبستگی درون گروهی ICC برای گروه باسواد در بخش های BQ-SS وBQ-FS ، به ترتیب ۰٫۸۳۴ (P<0.01) و ۰٫۹۱ (p<0.001) و برای گروه کم سواد به ترتیب ۰٫۹۰ (p<0.001) و ۰٫۸۹ (P<0.001) به دست آمد که این مقادیر نشان دهنده سازگاری درونی عالی می باشد. ضریب همبستگی پیرسون برای گروه باسواد در قسمت BQ-SS و BQ-FS به ترتیب ۰٫۸۴ و ۰٫۹۰ و همین مقادیر برای گروه کم سواد به ترتیب ۰٫۹۰ و ۰٫۸۹ به دست آمد.
بحث: نتایج نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه بوستون ابزار مناسبی برای هر دو گروه بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ با سواد و کم سواد میباشد. مطابق استانداردهای بین المللی به فارسی ترجمه و بومی سازی شده است و از روائی صوری و محتوائی و نیز پایائی بالایی برای اندازه گیری و تعیین شدت و ناتوانی در بیماران مبتلا به CTS برخوردار است.