مقاله روایی و پایایی آزمون تکرار ناکلمه برای بررسی ظرفیت حافظه فعال واج شناختی در کودکان فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: روایی و پایایی آزمون تکرار ناکلمه برای بررسی ظرفیت حافظه فعال واج شناختی در کودکان فارسی زبان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه فعال
مقاله حلقه واجی
مقاله ناکلمه
مقاله کودک
مقاله زبان فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: خاور غزلانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: مهرکیان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی بختیاری بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مشکلاتی در ذخیره واجی دارند. عملکرد ذخیره واجی که بخش واج شناختی حافظه فعال را تشکیل می دهد، نمود دقیق توالی گفتار است، بنابراین ارزیابی حافظه فعال واج شناختی در کودکان فوق حائز اهمیت است. آزمون تکرار ناکلمه یکی از روش های ارزیابی حافظه فعال واج شناختی است. هدف از این پژوهش، ساخت آزمون تکرار ناکلمه و تعیین روایی و پایایی آن برای بررسی ظرفیت حافظه فعال واج شناختی در کودکان فارسی زبان بود.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی مقایسه ای، ۴۰ ناکلمه بر اساس معیارهای ساخت ناکلمه با نظر زبان شناس ساخته شد و در ۵۳ پسر و ۴۷ دختر در محدوده سنی ۷ تا ۱۰ سال اجرا شد. به منظور تعیین روایی محتوا، ناکلمه های ساخته شده توسط صاحب نظران مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفت. برای بررسی روایی سازه همبستگی نتایج آزمون تکرار ناکلمه با دو آزمون یادآوری مستقیم اعداد و یادآوری وارونه اعداد سنجیده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی، این آزمون دوبار و با فاصله زمانی اجرا شد.
یافته ها: مقدار روایی محتوایی در این پژوهش ۵٫۹۵ با انحراف معیار ۲ به دست آمد. بین نتایج آزمون تکرار ناکلمه و آزمون یادآوری مستقیم اعداد و یادآوری وارونه اعداد ضریب همبستگی به ترتیب ۷۶٫۰ و ۷۵٫۰ بود . بین اجراهای متوالی آزمون تکرار ناکلمه، ضریب همبستگی ۸٫۰ مشاهده شد(p=0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که آزمون تکرار ناکلمه ساخته شده می تواند برای شناسایی اختلالات واجی در کودکان ۷ تا ۱۰ سال فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.