مقاله روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صراحت و مردم آمیزی
مقاله گشودگی
مقاله در نظر گرفتن دیگران
مقاله پرخاشگری
مقاله حمایت گری و مشارکت
مقاله وابستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبایی سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشکلات بین فردی مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران ایجاد می شوند. هر چه در حیطه روابط بین فردی مشکلات بیشتری تجربه کنیم، شانس زندگی بهتر، رضایت و سلامتی را از دست خواهیم داد. در این راستا پرسشنامه مشکلات بین فردی به منظور ارزیابی این دسته از مشکلات طرح ریزی شده است
روش: هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین فردی-۳۲ سوالی است. این مقیاس به منظور بررسی مشکلات بین فردی افراد بزرگسال طراحی شده است. حیطه اصلی مشکلات شامل مردم آمیزی، جرأت ورزی، پرخاشگری، حمایت گری، مشارکت، در نظر گرفتن دیگران، گشودگی و وابستگی می باشد. نمونه مورد بررسی در این پژوهش ۳۸۴ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تکمیل این مقیاس توسط گروه نمونه، محتوای مقیاس بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این تحلیل منجر به استخراج ۶ عامل صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی شد. رابطه مثبت و معنادار بین مشکلات بین فردی و آلکسی تیمیا بیانگر روایی همگرای پرسشنامه مشکلات بین فردی است. همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار به شیوه تنصیف نیز حاکی از اعتبار مطلوب این مقیاس بود.
نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل موثر بر روابط بین فردی ریشه در فرهنگ و محیط دارد، یافته های به دست آمده با ساختار فرهنگی و ویژگی های شخصیتی موجود در این ساختار به ویژه در جامعه زنان ایرانی مطابقت دارد.