مقاله روایی و اعتبار نسخه فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۳۰ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: روایی و اعتبار نسخه فارسی مقیاس بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایی
مقاله اعتبار
مقاله سرطان
مقاله بهزیستی ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این مطالعه با هدف بررسی اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانی در بیماران سرطانی مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت.
روش: در این مطالعه ۱۰۰ بیمار سرطانی از بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان به صورت داوطلب هدفمند انتخاب شدند و مقیاس های بهزیستی روانی، خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی تصوری را تکمیل کردند.
یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی، ۳ عامل (خوش بینی، روابط مثبت با دیگران و انرژیک بودن) و تحلیل عامل تاییدی نیز نشان داد که مدل ۳ عاملی برازنده داده ها است. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس (۱۲ ماده) و برای عامل های سه گانه قابل قبول بودند. ضرایب روایی همزمان این مقیاس با مقیاس های خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی تصوری معنی دار بودند.
نتیجه گیری: با توجه به روایی و اعتبار مقیاس بهزیستی ذهنی می توان از این مقیاس در محیط های بالینی و تحقیقاتی در امر ارتقاء بهزیستی و سلامت روان بیماران سرطانی استفاده کرد.