مقاله روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الوئوس در مدارس راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۱۲ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: روان سنجی نسخه فارسی مقیاس های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الوئوس در مدارس راهنمایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زور گویی
مقاله قربانی شدن
مقاله اعتبار
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور میثم
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خداکریم سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رفتار زورگویی (bullying) یکی از مشکلات در حال افزایش در بسیاری از مدارس می باشد. فراهم بودن و دسترسی به یک ابزار معتبر و پایا جهت اندازه گیری این رفتار برای مداخله و کاهش عوارض آن ضرورت دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی الوئوس در جمعیت دانش آموزان مدارس راهنمایی انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش روی ۸۳۴ دانش آموز مدارس راهنمایی دولتی استان مازندران انجام شد برای تعیین اعتبار محتوا از، (۰٫۷<CVR) و برای ارزیابی ساختار از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بهره گرفته شد؛ و همچنین همبستگی بین عامل ها برای هر یک از مقیاس ها بدست آمد. برای ارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ هر یک از عامل ها و آزمون – باز آزمون با روش همبستگی درون رده ای (ICCs) استفاده شد.
یافته ها: در مرحله ارزیابی اعتبار محتوایی هر یک از مقیاس ها یک سوال حذف و یک سوال اضافه شد. تحلیل ساختار ۴ عاملی مقیاس قربانی شدن با %۶۴ EFA واریانس و نیز تحلیل ساختار چهار عاملی مقیاس ارتکاب زور گویی با حذف گویه ۱۳ با روش %۷۲ EFA واریانس را تبیین نمود. تحلیل عاملی تاییدی (CFA) ساختار چهار عاملی هر دو مقیاس قربانی شدن و ارتکاب زورگویی را تایید کرد. مقادیر پایایی آزمون – باز آزمون هر دو این مقیاس ها سطح مناسبی را نشان داد.
نتیجه گیری: مدل ۴ عاملی مقیاس قربانی شدن و مدل ۴ عاملی مقیاس ارتکاب زورگویی پرسشنامه زورگویی الوئوس در جامعه دانش آموزان از خصوصیات اعتبارسنجی قابل قبولی برخوردار است.