سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر حشمتی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبداله زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیکخاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از عوامل مهم در طراحی سازههای واقع شده بر بستر دریا، بررسی روانگرایی در اثر گذر موج می باشد . در این زمینه تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. اما این مطالعات محدود به بستر آزاد دریا و بر پایه مدل تحکیم یک بعدی بیوت میباشد. این مطالعات یک بعدی قادر به بررسی سازههای دوبعدی نظیر لولههای مدفون نمیباشند. در این مقاله یک روش عددی اجزای محدود دو بعدی برای بررسی روانگرایی بستر دریا در اطراف لولههای مدفون ناشی از گذر موج ارائه شده است. برای به دست آوردن تابع تولید فشار منفذی اضافه از یک مدل تجربی استفاده شده است. بر پایه مدل حاضر، فشار آب منفذی اضافه در کف لوله نسبت به سطح آزاد بستر دریا به شدت افزایش می یابد و لذا کف لوله یک نقطه بحرانی برای شروع روانگرایی خواهد بود