سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد محسن زاده – دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه تربیت معلم
امید مرادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

جهانی شدن به عنوان فرایندی که فرهنگها برهم اثر گذاشته اند و از طریق تجارت مهاجرت و تبادل اطلاعات و ایده ها به همدیگر شبیه تر شده اند و طی قرنها وجود داشته است اما در دهه های اخیر میزان و شدت روابط بین فرهنگ ها ومناطق مختلف جهان افزایش بی سابقه ای داشته است که ناشی از پیشرفتهای بی سابقه فناوری و به تبع آن افزایش امکانات ارتباطی بوده است پیشرفتهای فناوری و ظهور رسانه های جمعی و افزایش تعاملات فرهنگی به برجسته شدن برخی از ارزشهای خاص فرهنگی شده است که با عنوان فرهنگ جهانی از آن یاد می شود ارزشهای فرهنگ جهانی در بسیاری از موارد با ارزشهای بومی و سنتی جوامع در تضاد است و در برخی موارد آسیب ها و چالشها یی به بار می آورد. در بعد فردی برآشفتگی هویت ناشی از مواجهه با فرهنگ جهانی پرداخته شده است که از تضاد فرهنگ بومی و سنتی با فرهنگ جهانی نشات می گیرد و در بعد خانوادگی برشکاف بین نسلی تفاوتهای فاحش در اعتقادات و نگرش والدین و فرزندان و شکاف بین جنسی تفاوتهای فاحش در اعتقادات و نگرشهای زنان و مردان در نتیجه رواج نگرش فمینیستی و گسست شبکه خانواده سنتی در نتیجه رواج فرهنگ فردگرایی پرداخته شده است.