مقاله رواسازی و تعیین پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای کارور، شی یر و وینتراب برای دانشجویان (هنجاریابی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رواسازی و تعیین پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای کارور، شی یر و وینتراب برای دانشجویان (هنجاریابی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای
مقاله استرس
مقاله تحلیل عاملی
مقاله پایایی
مقاله روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی نژاد راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای است. به این منظور نمونه ای به حجم ۲۴۰ نفر (۱۶۸ دختر و ۷۲ پسر) از دانشجویان دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله ای بود. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی پیرسون هر عامل با نمره کل استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، با استفاده از چرخش متعامد (واریماکس) پنج عامل به دست آمد که به ترتیب: ۱) شناختی – گرایشی، ۲) رفتاری – گرایشی، ۳) هیجانی – گرایشی، ۴) شناختی – اجتنابی و ۵) رفتاری – اجتنابی نامگذاری شدند. در مجموع، نتایج نشان دهنده پایایی و روایی بالای این پرسشنامه در جامعه دانشجویان دانشگاه اصفهان بود.