سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هانیه احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
ابراهیم گنجی مقدم – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجید کیانی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

گیلاس سیاه مشهد یکی از مهم ترین ارقام تجاری گیلاس در ایران است. با توجه به شناسایی ژنوتیپ های متفاوت در رقم گیلاس سیاه مشهد، این مطالعه با هدف مطالعه روابط همبستگی مراحل فنولوژی و نیاز گرمایی سیزده ژنوتیپ انتخابی گیلاس سیاه مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ انجام گرفت. نتایج نشان داد که مراحل فنولوژیک در بین ژنوتی پها تنوع داشت، ب هطوری که ژنوتیپ شماره ۴ و ژنوتیپ شماره ۲۱ از لحاظ شروع گلدهی به ترتیب زودگل ترین ( ۳ فروردین) و دیر گل ترین ( ۱۵ فروردین) بودند. از لحاظ نیاز گرمایی ژنوتیپ ها متفاوت بودند، به طوری که ژنوتیپ شماره ۴ کمترین (۵۰۰۳GDH) و ژنوتیپ ۲۱ بیشترین نیاز گرمایی (۸۰۸۷GDH) را داشتند. نتایج ارزیابی روابط همبستگی نیاز گرمایی و زمان باز شدن گل ها ننشان داد که همبستگی مثبتی بین زمان گلدهی و نیاز گرمایی وجود دارد.