سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید خودحال – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، پردیس فنی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حا ر ض حاوی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص تخمین رسوب گذاری ترازهای مختلف مخزن سد کرج می باشد.در این مقاله ابتدا به توضیح مختصر مدل تجربی کاهش سطح که مدل برگزیده تجربی جهت تخمین حجم لایه های مختلف مخزن سد کرج است می پردازیم. سپس روابط تجربی تخمین حجم لایه های مختلف مخزن سد کرج و نحوه بدست آوردن آن ها توضیح داده می شود. در نهایت مقادیر بدست آمده از روابط تجربی ارائه شده و مدل تجربی کاهش سطح با نتایج عملیات میدانی رسوب سنجی مقایسه گردیده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مطالعات نشان داد که روابط لگاریتمی پیشنهادی با دقت مناسبی رسوبگذاری در مخزن را پیش بینی می کنند