سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نریمان شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

طی چهار ماه ارتباط بین عوامل بیوشیمیایی (سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم، کلسترول، پروتئین کل و گلوکز) در پلاسمای خون ۲۵ عدد ماهی سفید ماده صید شده تالاب گمیشان بررسی شد. یون سدیم رابطه معنی دار مستقیمی با منیزیمP<0/01 داشت، ولی رابطه سدیم با گلوکز P<0/05) pH و (P<0/01) معکوس بود. بین یون کلسیم و پروتئین کل رابطه معنی دار مستقیم (P<0/05 وجود داشت . ارتباط میان یون منیزیم با نسبت سدیم به پتاسیم و همچنین نسبت کلسیم به پتاسیم معنی دار و مستقیم P<0/05 بود، ولی ارتباط این یون با (P<0/01) pH وگلوکز P<0/ 05 معکوس بود. بین یون کلسیم با پروتئین کل P<0/05و همینطور نسبت سدیم به پتاسیم با نسبت کلسیم به پتاسیم P<0/01 ارتباط معنی دار مستقیم وجود داشت. با توجه به ارتباط عوامل عوامل بیوشیمیایی پلاسمای خون روی تولید مثل، تعادل اسید و باز، رشد و تنظیم اسمزی در ماهی سفید، از نتایج این تحقیق می توان در مدیریت تولید مثل و پرورش این گونه با ارزش بهره برد