مقاله روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبک های مقابله، پاسخ به تنشگرها و رضایت تحصیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبک های مقابله، پاسخ به تنشگرها و رضایت تحصیلی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارهای عینی
مقاله تنیدگی تحصیلی
مقاله سبک های مقابله
مقاله رضامندی تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکابرایی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امید
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهریار حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقی لو صادق
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف آزمون روابط فشارهای تحصیلی عینی، تنشگرهای تحصیلی، سبک های مقابله، واکنش ها به تنشگرها و رضامندی تحصیلی انجام شد.
روش: روش مطالعه حاضر همبستگی و جامعه آماری ۵۰۰۰ دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود که از میان آن ها ۳۰۰ دانشجوی (۱۵۰ پسر و ۱۵۰ دختر) با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به متغیرهای عینی تنیدگی (کاریو و هیمان، ۲۰۰۵)، فهرست تنیدگی دوران دانشجویی (گادزلا، ۱۹۹۱)، فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (کوهن، جانگ و استین، ۲۰۰۶) و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی (هبنر، ۱۹۹۴) پاسخ دادند.
یافته ها: نتایج حاکی از رابطه مثبت فشارهای عینی با تنشگرهای تحصیلی و رابطه تنشگرهای تحصیلی با هیجان مداری و واکنش ها به تنشگرها و رابطه منفی بین تنشگرهای تحصیلی با مساله مداری و رضامندی بود. رابطه مساله مداری با رضامندی مثبت و رابطه هیجان مداری و واکنش ها به تنشگرها با رضامندی منفی بود. مساله مداری و هیجان مداری میانجی رابطه تنیدگی عینی و ذهنی با واکنش ها به تنشگرها و رضامندی به طورنسبی بودند. متغیرهای چندگانه در الگوی واسطه ای مساله مداری ۳۱ درصد و در الگوی واسطه ای هیجان مداری ۲۷ درصد از واریانس رضامندی را تبیین کردند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر آموزش راهبردهای انطباقی مقابله با تجارب تنیدگی زا از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است.