سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سمیه زارعی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
سعیده حجت زاده –

چکیده:

بیودیزل سوختی تجدید پذی ر اس ت که از روغن گیاهی یا حیوانی به دست می آید. ای ن سوخ ت را می توا ن ب ه راحتی با گازوئیل مخلو ط و در خودروها ی گازوئیل سوز استفاده کرد. پژوهشگران جهت بررسی خواص مخلوطبیودیزل و دیزل، آزمایشات مختلفی بر روی آن انجام می دهند. لذا با توجه به اهمیت این سوخت، تعیین روابطی جهت کاهش تعداد این آزمایش ها و محاسبه مهمترین خواص آن ضروری به نظر می رسد. روابط ارائهشده در این مقاله که برای محاسبه گرانروی ۱، عدد ستان ۲، دمای ابری شدن ۳ و نقطه انسداد فیلتر سرد ۴ تعیین شده و دارای کمترین خطا و ضریب همبستگی بسیار بالایی نیز می باشد ، می تواند از اتلاف وقت و هزینهجهت انجام آزمایشات مربوط به این خواص در پروژه های بعدی جلوگیری کرده و نتایج بسیار دقیقی را به دست دهد. در انتها نیز مقایسه ای بین نتایج بدست آمده از طریق این روابط و داده های تجربی موجود صورت گرفته، که نشان دهنده ی تطبیق بسیار عالی این روابط با نتایج آزمایشگاهی می باشد