سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
حسینعلی فلاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود عزت احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عباسعلی نوری نیا –

چکیده:

به منظور درک روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن، آزمایش مزرعهای با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ تریتیکاله شامل: ۳،ET-79- و،ET-85-7 ،ET-84-15 ،ET-84-8 ،ET-84-5 ،ET-83-20 ،ET-82-16 ،ET-82-15 ،ET-82-8 ،ET-79-17 ،ET-79-4 وJuanillo و ۹۲ ET-85-9 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار در سال زراعی ۸۸ -۸۷ اجراء گردید. تجزیه واریانس دادهها حاکی از وجود اختلاف بسیار معنیدار بین ژنوتیپ ها از لحاظ عملکرد دانه و تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه میباشد. در بین ژنوتیپهای تریتیکاله مورد بررسی، ژنوتیپET-82-15بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنیداری داشت و همبستگی وزن هزار دانه با تعداد سنبله در متر مربع منفی و غیر معنیدار بود. ژنوتیپET-82- 15میان ژنوتیپهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد.