سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان ابراهیمی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
عزت اله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه،
محسن شادفر – دانشگاه پیام نور کرمانشاه

چکیده:

با توجه به اهمیت نخود زراعی، به منظور بررسی روابط موجود بین صفات موثر بر عملکرد دانه ، ۱۷ ژنوتیپ وارداتی و ۳ رقم تجاری در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی و در دو شرایط دیم و آبی مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش ۱۴ صفت آگرونومیک و فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج در محیط آبی نشان داد که بیشترین همبستگی صفت عملکرد دانه با صفت عملکرد بیولوژیک r=0/909 و سپس شاخص برداشت ( ۵۷ / r=0 ) می باشد. در محیط تنش بالاترین همبستگی مربوط به عملکرد بیولو ژیک ( ۸۴ / ( r=0 وصفت مقدارآب نسبی از دست رفته ( ۵۷ / r=0 ) وصفت تعداد غلاف در گیاه( ۵۳ / r=0 ) می باشد. به منظور ارائه ی مدلی برای عملکرد تنش و عدم تنش و براساس نتایج بدست آمده در تجزیه همبستگی، تجزیه رگرسیون چندگانه صورت گرفت. سپس صفات وارد شده به مدل رگرسیونی توسط تجزیه علیت بررسی شد و بر اساس آن بیشترین اثر مثبت و مستقیم صفات روی عملکرد در هر دو شرایط آبی و دیم مربوط به عملکرد بیولوژیک بود که به ترتیب برابر ( ۷۶۳ / r=0 ) و( ۸۲۶ / r=0 ) گزارش گردید. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی در محیط آبی شش مولفه اصلی حدود ۱/ ۸۶ درصد از تغییرات کل را توجیه کرده اند.در شرایط تنش نیز تعداد چهار مولفه حدود ۸/ ۷۷ درصد از این تغییرات را توجیه می کند. نتایج تجزیه خوشه ای در محیط آبی نمونه ها را به چهار گروه و در محیط دیم به سه گروه تقسیم کرد که در برنامه های اصلاحی در جهت انتخاب والدین مورد استفاده قرار می گیرد.