مقاله روابط بین «ویژگی های شناختی» و «پیکره بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه ای در دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات معماری ایران از صفحه ۳۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: روابط بین «ویژگی های شناختی» و «پیکره بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه ای در دزفول
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناخت فضایی
مقاله پیکره بندی فضایی
مقاله نقشه های شناختی
مقاله چیدمان فضا
مقاله دزفول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیده بان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوردیهیمی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ریسمانچیان امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در یک محیط مصنوع شهری، از یک سو مردم بر اساس شناخت فضایی خود در محیط رفتار می کنند؛ رفتار فضایی در تعامل با محیط در گرو این شناخت است. از سوی دیگر، بسیاری از مطالعات اشاره داشته اند که پیکره بندی فضایی به عنوان مشخصه های رابطه ای بین عناصر فیزیکی محیط، شناخت فضایی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله بر اساس روش شناسی پیشنهادشده، تلاشی است برای تبیین و فهم ویژگی ها و روابط بین شناخت فضایی و پیکره بندی فضایی محیط مصنوع در سه محله از بافت قدیم شهر دزفول. شناخت فضایی محیط به وسیله روش نقشه پردازی شناختی از طریق کروکی پردازی و مصاحبه توام با پرسشنامه، برای سنجش بازنمایی های شناختی و مفهوم خوانایی محیط مطالعه شده و پیکره بندی فضایی به وسیله روش چیدمان فضا برای سنجش ویژگی های ترکیبی محیط شامل پارامترهای هم پیوندی کلی، هم پیوندی محلی و اتصال و پارامترهای تفسیری وضوح و رابطه جزء با کل، مطالعه شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، روش های تحلیلی توصیفی با استفاده از نقشه های به دست آمده و روش های مطالعات همبستگی آماری بین پارامترهای کیفی شناخت فضایی و پارامترهای کمی پیکره بندی فضایی استفاده شده اند. مفهوم خوانایی نیز، به عنوان پارامتر تفسیری کیفی محیط در ارتباط با ویژگی های پیکره بندی فضایی مورد تحقیق واقع شده و شاخص آشنایی با محیط هم به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرار گرفته شده است. استخراج داده های شناختی، تعیین ویژگی های فضایی کمی محیط مصنوع دزفول و تبیین روابط بین آن ها از یافته های مهم این پژوهش محسوب می شوند. آزمودن روش شناسی ارائه شده با قابلیت های تحلیلی متنوع، ضمن ارائه توصیه های لازم برای پژوهش های بعدی از دستاوردهای دیگر تحقیق می باشند.