مقاله روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه ضرایب مسیر
مقاله عملکرد علوفه
مقاله اجزا عملکرد
مقاله فسکیوی بلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: میرلوحی آقافخر
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: دستجرد حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در فسکیوی بلند، نتاج نسل اول پنج واریته ساختگی طی سال های ۱۳۸۹ -۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح بلوک آمل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج این مطالعه تاثیر معنی دار تنوع والدین را بر عملکرد علوفه نشان داد. نتایج تجزیه رگرسیون مرحله ای برای عملکرد علوفه خشک در بوته به عنوان متغیر تابع و سایر صفات به عنوان متغیر ثابت نشان داد که طول برگ پرچم نخستین متغیر وارد شده به مدل بود که ۶۱ درصد از تغییرات عملکرد علوفه خشک را توجیه نمود. نتایج تجزیه مسیر بر عملکرد علوفه خشک در بوته نشان داد که صفت قطر یقه بیشترین اثر مستقیم را داشت. این صفت از طریق صفت ارتفاع، اثر غیرمستقیم مثبت و از طریق صفات تعداد ساقه بارور تاثیر غیرمستقیم منفی بر عملکرد علوفه خشک در بوته داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه سه صفت طول برگ پرچم، تعداد ساقه بارور و ارتفاع به ترتیب اهمیت نسبی بیشتری در بهبود عملکرد علوفه داشتند.