سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم امری – دانشجوی رشته اصلاح نباتات
حمدا… کاظمی اربط – استاد
مظفر روستایی – استادیار

چکیده:

به منظور بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد در گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) تعداد ۹ ژنوتیپ در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اجرا شد. در طول فصل زراعی از صفات ارتفاع بوته، طول پدانکل، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن کاه و کلش یادداشت برداری به عمل آمد. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی دار میان ژنوتیپه ا و صفات مورد اندازه گیری بود که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات مورد مطالعه می باشد. لاین شماره ۲ (Shi# 4414/Crows//Kvz) با متوسط عملکرد ۵۷۲۲ کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان تولید را دارا بود . عملکرد دانه با طول ساقه (r=0.60) و وزن کاه و کلش (r=0.85) همبستگی مثبت و معنی داری داشت . براساس نتایج تجزیه علیت صفات صفات تعداد دانه در سنبله، وزن کاه وکلش، وزن هزار دانه و شاخص برداشت به عنوان موثرترین صفات روی عملکرد دانه بوده و ۹۵ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کردند و بنابراین می توان صفات مورد نظر را در برنامه های به نژادی و گزینش ژنوتی پهای امید بخش گندم های زمستانه مورد استفاده قرار گیرند.