مقاله روابط اجتماعی در شهر و روستا (مورد مطالعه: شهرستان سمیرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۵۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: روابط اجتماعی در شهر و روستا (مورد مطالعه: شهرستان سمیرم)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط اجتماعی
مقاله تحصیلات
مقاله شهرنشینی
مقاله اعتقادات دینی
مقاله سمیرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها در عصر حاضر از جهات گوناگون اهمیت یافته اند و به طور فزاینده ای بر زندگی تعداد زیادی از افراد تاثیر می گذارند. اینکه زندگی در شهر چگونه بر روابط اجتماعی ساکنان آن تاثیر می گذارد، از مسائل مهم جامعه شناسی است. هدف این مقاله بررسی تطبیقی روابط اجتماعی در شهر و روستا به منظور آزمون میزان تاثیر شهرنشینی بر روابط اجتماعی است. چارچوب نظری تحقیق با کمک دیدگاه های لوئیس ویرث، هربرت گنز و کلود فیشر تدوین شده است. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری شامل کلیه افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله شهرستان سمیرم بود که از بین آن ها، ۳۸۵ نفر از دو شهر و ۱۰ روستا با شیوه نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب شدند. متغیر وابسته روابط اجتماعی بود که توسط روابط با اعضای خانواده، روابط با دوستان، روابط با همسایگان، روابط با اقوام و آشنایان سنجیده شد. اعتبار ابزار تحقیق از نوع صوری و ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن ۰٫۷۵ بود. برای آزمون رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان داد که روابط اجتماعی در حد متوسط (۳٫۲۲ از ۵)، اعتماد اجتماعی نیز در حد متوسط (۳٫۲۹ از ۵)، اعتقادات مذهبی بالاتر از متوسط (۳٫۶۳ از ۵) و وضعیت اقتصادی پایین تر از متوسط (۲٫۶۸ از ۵) بود. آزمون های آماری نشان از غیرمعنادار بودن رابطه محل سکونت و جنسیت با روابط اجتماعی داشت. وضعیت تاهل، تحصیلات و اعتقادات دینی با روابط اجتماعی دارای رابطه معناداری بود.