سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه میررشید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمد گیوه چی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

وجود رکوردهای زلزله با مقیاس مختلف بزرگی در کاتالوگ های لرزه ای مطالعات لرزه خیزی را با مشکل روبرو می کند در این مقاله از روش رگرسیون حداقل مربعات خطا برای تعیین روابط تجربی میان مقایساهای مختلف بزرگی زلزله درایران استفاده شده است برای تعیین میزان صحت هرکدام از روابط به دست آمده مقدار بزرگی هر رخداد با استفاده از روابط رگرسیون بدست آمده محاسبه و سپس با بزرگی ثبت شده در IIEES مقایسه شد تا میزان اختلاف آنها بدست آید در انتها روابطی که بالاترین ضریب همبستگی بالاترین تعدادرخداد کمترین میزان خطا و کمترین فاصله از خط رگرسیون را دارا بودند به عنوان روابط تبدیل مقیاس بزرگی پیشنهاد شدند.