سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحمت اله حاجی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور ما

چکیده:

شهرها به عنوان پدیده ای پیچیده و پویا در گذر زمان خیلی سریع خود را به عنوان عامل تعیین کننده در تحولات آینده کالبدی، اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی وفرهنگی کشورها در سطح بین المللی معرفی کردند.در نتیجه رشد سرسام آور شهر ها ،مدیریت شهری را به علت فقدان منابع لازم برای پاسخگویی به نیاز های فزایندهشهروندان ،دچار معضلی گردیده که رهایی از آن فقط در چارچوب راه حل های نوین می توان جستجو کرد. . هدف از این پژوهش این است که با افزایش فقر شهری ومشکلات اقتصادی با بسط تمرکز بر روی مدیریت شهری، رهیافت راهبرد توسعه شهری ) CDS ( را به عنوان راه حلی برای این مشکل ابداع و ترویج دهد. تجربه نشان داده است که سیستم خوب اداره شهر در جهت دادن امکان زندگی خوب در شهر اساسیو ضروری است . در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین ،بویژه در مدیریت شهری،اقتصادشهری وشاخص های کیفیت زندگی در جهت بستر سازی و به کارگیری استراتژی توسعه شهری برای ایجاد تحولاتی در آن را ضروری و حیاتی مطرح می کند. در این مقالهسعی شده با استراتژی توسعه شهری در جهت ایجاد تغییرات بنیادین ،بویژه در مدیریت شهری،اقتصاد شهری وشاخص های کیفیت زندگی ،ضعف ساختاری مدیریتی در شهر را در شرایط کنونی با ظرفیت سازی مناسب بر مبنای راهبرد توسعه شهری ) (CDS برای ایجاد تحولاتی ضروری و حیاتی مطرح کند و به اجرا درآورد