سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت
سیدنعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مرودشت

چکیده:

با توجه به تقاضای روزافزون آب و محدودیتهای عرضه و همچنین با درنظر داشتن خشکسالی های سالهای اخیر مدیریت بهینه منابع آب از مواضعی است که باید به آن توجهی خاص شود یکی از راه کارهای مدیریت آب تعیین قیمت واقعی نهاده آب در تولید محصولات مختلف کشاورزی است دراین پژوهش تابع تولید دو محصول گندم و جو د ر استان فارس با هدف تعیین ارزش آب در بخش کشاورزی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و اطلاعات آماری مربوط به سال زراعی ۸۹-۸۸ براورد شده است نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که قیمت واقعی آب در استان مذکور در کشت محصول گندم ۲۴۹۸۰ ریال برمتر مکعب و درکشت محصول جو ۷۶۸۹۸ ریال بر مترمکعب می باشد.