سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شمس السادات زاهدی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حسن جلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

کارآفرینان و رهبران با هم تفاوت دارند. کارآفرینان مالک کسب و کار بوده و به وسیله ریسک و ابتکار برای کسب درآمد تلاش میکنند، در حالی که رهبران افرادی هستند که دیگران را اداره، راهنمایی و الهام میبخشند. همچنین، رهبران میتوانند در تمام ابعاد چون ارتش، کلیسا، سیاست و ورزش وارد بشوند، در حالی که کارآفرینان به طور انحصاری در فکر کسب و کار میباشند. محققان رهبری در دهههای گذشته، توجه خود را به رهبری کاریزماتیک، مشارکتی و تبدیلی معطوف داشته اند. اگر چه تئوریهای زیادی در مورد رهبری وجود دارد، در این تحقیق تنها بر سه دیدگاه جدید رهبری بین فرهنگی چون رهبری تحولگرا- رهبری تیمی- رهبری مبتنی بر ارزش که با رهبری کارآفرینی مرتبط هستند،تمرکز میکنیم که در آن رهبر قادر به پشتیبانی از نوآوری و انطباق در محیطهای متحول و نامطمئن است. هر یک از این سه تئوری رهبری، بر تعهد فوقالعاده پیروان تاکید دارند. رهبری کارآفرینانه فرآیند ایجاد چشمانداز کارآفرینانه و الهام بخشیدن به تیم برای عملیاتی کردن چشم انداز در محیطهای نامطمئن و با سرعت زیاد است. در نهایت سه عنصر اصلی رهبری کارآفرینانه را که شامل پیشگامی، نوآوری و ریسکپذیری میباشد، بررسی خواهد شد.